พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๖

 

01

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๖ กีฬามีความสำคัญ และมีประโยชน์สำหรับกำลังพลของกองทัพอากาศ สามารถปลูกฝังความมีระเบียบวินัย การเคารพต่อกฏกติกา และยังช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความอดทน มีจิตใจดีงาม สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในการแข็งขันกีฬาคือ การเชื่อมความสามัคคี กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของส่วนราชการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (โอวาทของท่านผู้บัญชาการทหารอากาศ) เมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

02

03

04

05

06