พิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๑

01 28

         พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๑๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการฝึกอบรมโดยนำหลักการและทฤษฎีด้านการอำนวยการการจัดการฝึกอบรม ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การดำเนินการก่อนการฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรม และหลังจากการฝึกอบรมมาบูรณาการและดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท นครนายก

02 28