พิธีเปิดการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ของ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕

2564 09 02 01

         พลอากาศตรี วชิระ เริงฤทธิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ของ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และปิดการฝึก เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ผ่านระบบออนไลน์

2564 09 02 02

2564 09 02 03

2564 09 02 04

2564 09 02 05

2564 09 02 06