พิธีมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลบุคคลดีเด่น และหน่วยดำเนินกิจกรรม ๕ ส.ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

rz 2023 01 07 04

พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลบุคคลดีเด่นและหน่วยดำเนินกิจกรรม ๕ ส.ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

rz 2023 01 07 01   rz 2023 01 07 12
 rz 2023 01 07 11    rz 2023 01 07 10
 rz 2023 01 07 09    rz 2023 01 07 08
 rz 2023 01 07 07    rz 2023 01 07 06
 rz 2023 01 07 05    rz 2023 01 07 04
     

rz 2023 01 07 03

rz 2023 01 07 02