ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๗ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ

 

001 

          พลอากาศตรี วรชาติ  ทองศิริ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๗ ไปศึกษาดูงานศูนย์ยุทธการทางอากาศ (ศยอ.) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ

002

003

004