เปิดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

 

 01

          น.อ.วิสูตร  อินทร์ขำ รอง ผอ.สบศ.บก.ยศ.ทอ.กล่าวเปิดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา ในวันที่ ๒ ก.พ.๖๖, ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องเรียนสารสนเทศเพื่อการศึกษา ยศ.ทอ. ชั้น ๔ อาคารหอสมุดกองทัพอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบฯ ของสถานศึกษาของ ทอ.หลักสูตรวิชาชีพทางทหาร (PME) การอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากร ศวซ.ทอ. นำโดย น.อ.ประเสริฐ นากรักษา รอง ผอ.ศซว.ทอ. และคณะ

02

03

04

05

06

07

08

09