เปิดการอบรม "โครงการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ"

 

01

       นาวาอากาศเอก วินิจ  จันทรมณี รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ" โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าร่วมอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบร่วมกันในการลดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมหอสมุดกองทัพอากาศ (ชั้น ๑)

02

03

04

05

06

07

08

09

10