การประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ศป.ปส.ยศ.ทอ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

 

news03 2024 01 19 04

          พลอากาศโท เสกสัณน์  ไชยมาตย์  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ศป.ปส.ยศ.ทอ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย แนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทอ. ผลการดำเนินงานของ ศป.ปส.ยศ.ทอ. ปี ๖๖ และพิจารณาการจัดทำแผนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ยศ.ทอ.ปี ๖๗  ณ ห้องประชุมหอสมุดกองทัพอากาศ (ชั้น ๓) กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

news03 2024 01 19 05  news03 2024 01 19 06

news03 2024 01 19 03  news03 2024 01 19 07

news03 2024 01 19 04  news03 2024 01 19 01