การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าศึกษาชั้น ม.๑ รร.บริเวณรอบดอนเมือง ปีการศึกษา ๒๕๖๗

 

news 2024 01 17 05

          พลอากาศโท เสกสัณน์ ไชยมาตย์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าศึกษาชั้น ม.๑ รร.บริเวณรอบดอนเมือง ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาที่นั่งเข้าศึกษา แจ้งหลักเกณฑ์การเข้าศึกษา และกำหนดแนวทางสนับสนุนบุตรของกำลังพล ทอ.เข้าศึกษาชั้น ม.๑ ณ ห้องประชุมหอสมุดกองทัพอากาศ (ชั้น ๓) กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ 

news 2024 01 17 05

news 2024 01 17 02

news 2024 01 17 03