รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ บรรยายพิเศษให้แก่กำลังพล

 

news03 20240116 05

          นาวาอากาศเอก อัมพร  เพ็ชราช  รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (สายงานการศึกษา) บรรยายพิเศษให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รวมทั้งให้เล่นกิจกรรมในขณะบรรยายด้วย เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องต่าง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

news03 20240116 04

news03 20240116 03  news03 20240116 02

news03 20240116 01