ตรวจเยี่ยมการฝึกทดสอบกำลังกาย กำลังใจ นายทหารนักเรียนผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๖

 

news 2024 01 02 05

          พลอากาศโท เสกสัณน์ ไชยมาตย์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกทดสอบกำลังกาย กำลังใจ นายทหารนักเรียนผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๖ เพื่อให้กำลังใจแก่นายทหารนักเรียนฯ และให้คำแนะนำแก่ผู้รับผิดชอบการฝึกฯ ให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด ณ สนามฝึกทดสอบกำลังกาย กำลังใจ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

news 2024 01 02 04

news 2024 01 02 01

news 2024 01 02 02

news 2024 01 02 03