15 03 66

เน้นย้ำให้กำลังพล ทอ.ประพฤติปฏิบัติตน อยู่ในระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมของทางราชการอย่างเคร่งครัด pngegg 2


RTAF 03 23 01

RTAF 03 23