มอบจักรยาน Mountian Bike มูลค่า ๑๔,๙๐๐ บาท แก่สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

01

         พลอากาศโท เสกสัณน์  ไชยมาตย์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มอบจักรยาน Mountian Bike มูลค่า ๑๔,๙๐๐ บาท แก่สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เพื่อร่วมออกร้านกับสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ในงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี ประจำปี ๒๕๖๖ ในส่วนของกองทัพอากาศ ณ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ 

02

03

04

05

06