มอบใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัล กับผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

01

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากามอบใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัล กับผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ในระดับกองทัพอากาศ และได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลประเภทเครื่องมือ KM

🌼โรงเรียนเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ในนามกลุ่ม ACSC Learning Data Link เรื่อง นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาด้วย ACSC Learning Data Ling
⭐️รางวัลชมเชย ประเภทเครื่องมือ KM
๑. กองกำลังพล ในนามกล่ม Quality Work เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบงาน แยกประเภทกำลังพล
๒. สำนักบริหารการศึกษา เรื่อง ระบบปฏิบัติการกองวิชาการ สำนักบริหารการศึกษา
๓. โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง ในนามกลุ่ม The BIce Diamond Team เรื่อง คู่มือการฝึกสถานการณ์จำลอง
๔. รางวัลชมเชย ประเภทเครื่องมือ Qcc โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส ในนามกลุ่ม SAOC Quality People เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มนภาภิวุฒิ

          เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

03

04

05

06