กิจกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

640519 01 640519 02

          พลอากาศโท เสน่ห์  บัวชื่น  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ปฏิบัติกิจกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

640519 02

640519 04

640519 05

640519 06 640519 07