กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

18 08 65 1 1

         พลอากาศตรี วิสุทธิ์  สมภักดี เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ เผยแพร่และแนะแนวการศึกษาของ ทอ. บริจาคอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน บ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

18 08 65 1 2

18 08 65 1 3

18 08 65 1 4

18 08 65 1 5