โครงการพัฒนาความเป็นอยู่ของกำลังพลต้นน้ำ

 

07

 

          ด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการ ๔ สุข ของ ยศ.ทอ.ชมรมนายทหารชั้นประทวนกองทัพอากาศ ได้พิจารณาเลือก รร.จอ.ยศ.ทอ.เป็นจุดเริ่มต้นของขั้นที่ ๑ ในการให้ความรู้ โดยได้เชิญทีมงานให้ความรู้จากธนาคารกรุงไทยมาบรรยาย ในหัวข้อ "ความรู้ทางการเงิน" ณ โรงอาหาร โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ03

04

06

05

Gen Y


icondownload

โครงการให้ความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล Happy Money Happy Retirement เงินทองต้องวางแผน