คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๘ ศึกษาดูงานอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 

01

         พลอากาศตรี วรชาติ  ทองศิริ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๘ ศึกษาดูงานอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติ เชิดชูพระเกียรติคุณบูรพกษัตริย์ และวีรชนไทยผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 02

03

04

05

06

07

08

09