เข้าเยี่ยมชมและสำรวจพื้นที่ศูนย์ฝึกฯ รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของศูนย์ฝึกฯ และตรวจติดตามความก้าวหน้า และกำหนดการใช้ประโยชน์ศูนย์ฝึกฯ

 

01 

          พลอากาศเอก พงษ์สวัสดิ์  จันทสาร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานคณะตรวจติดตามความก้าวหน้าและกำหนดการใช้ประโยชน์ศูนย์ฝึก ยศ.ทอ.(ตาคลี) และคณะ เข้าเยี่ยมชมและสำรวจพื้นที่ศูนย์ฝึกฯ รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของศูนย์ฝึกฯ และตรวจติดตามความก้าวหน้า และกำหนดการใช้ประโยชน์ศูนย์ฝึกฯ โดยมี พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ฝึก ยศ.ทอ.ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

02

03

04

05

06

07

08

09