การอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการ การเรียนการสอนด้วยระบบ e-learning สำหรับผู้ดูแลระบบของ ยศ.ทอ.

09 01 2565 1

         กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการ การเรียนการสอนด้วยระบบ e-learning สำหรับผู้ดูแลระบบของ ยศ.ทอ.ระหว่าง ๙ - ๑๓ ม.ค.๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ e-learning ของสถานศึกษาใน ยศ.ทอ.สามารถบริหารจัดการ และตั้งค่าการใช้งานต่าง ๆ บนระบบได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นคงปลอดภัย

09 01 2565 2

09 01 2565 3

09 01 2565 4

09 01 2565 5

09 01 2565 6