การตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุนจริงของนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

00

           นาวาอากาศเอก สมาน  มูลกัน ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุนจริง ของนักเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนจ่าอากาศ และส่งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่นักเรียนจ่าอากาศ คณะครูฝึก เมื่อวันที่ ๑๑-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

01

02

03

04

05

06

07

08

09