การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ ทอ.

 

 2566 02 21 1

          น.อ.ยุทธศักดิ์  พูลสุวรรณ  รอง เสธ.ยศ.ทอ.เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ ทอ. ณ รร.นฝ.ยศ.ทอ. ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ ก.พ.๖๖

2566 02 21 2

2566 02 21 3

2566 02 21 4