การประชุม คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ ส ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

01 

         พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ ส ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อแจ้งอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ ส, ผลการดำเนินการ ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ในปีงบประมาณ ๖๖ และการดำเนินการในปีงบประมาณ ๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ หอสมุดกองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

02

03

04

05

06