การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด

 2565 11 11 1

          การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด โดยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๔๑ และประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด จากท่าน พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ เป็นท่าน พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงเลี้ยง รร.จอ.

2565 11 11 2

2565 11 11 3

2565 11 11 4

2565 11 11 5

2565 11 11 6

2565 11 11 7

2565 11 11 8