การประชุมชี้แจงผู้ปกครองของบุตรกำลังพลกองทัพอากาศ ที่มีความประสงค์ ขอรับโควต้าที่นั่งเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ โรงเรียนบริเวรรอบดอนเมือง

 

 01

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้ปกครองของบุตรกำลังพลกองทัพอากาศ ที่มีความประสงค์ ขอรับโควต้าที่นั่งเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ โรงเรียนบริเวรรอบดอนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ และกำหนดการเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารหอสมุดกองทัพอากาศ

02

03

04

05

06

07   08 
09   10
11   12
13   14


15