การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์กองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระดับกองทัพไทย ระดับโรงเรียนทหาร-ตำรวจ และอุดมศึกษา
 
01
 
นักเรียนจ่าอากาศชมรมไซเบอร์ พร้อมด้วย ผู้ควบคุมทีม โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน ๓ ทีม ได้แก่
๑.  ทีม Startup Cyber  สมาชิกดังนี้ นจอ.ธัญเทพ เจริญไชย,  นจอ.ราเมศวร์ สมฤดี และ นจอ.สกล แสงทอง
๒.  ทีม Oasis สมาชิกดังนี้ นจอ.พัทธนันท์ แก้วบวร,  นจอ.วีรภัทร ท้าวไทย และ นจอ.ยิ่งศักดิ์ สีตื้อ
๓.  ทีม Mosquito Gold สมาชิกดังนี้ นจอ.อนันต์ อ่อนอุทัย,  นจอ.ธีรภัทร กาละสังข์ และ นจอ.จิตรกร ศรีสุวรรณ
 
           เข้าร่วมงาน RTARF Cyber Warriors Contest 2023 (Save The Date) การจัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์กองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระดับกองทัพไทย ระดับโรงเรียนทหาร-ตำรวจ และอุดมศึกษา โดยการแข่งขันนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านไซเบอร์ของประเทศ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม จำนวน ๗๘ ทีม รวมทั้งมีทีมจากต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น๒ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 
02

03

04

05

06

07

08