การหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

 01

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคณะ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร การเผยแพร่หลักปรัชญาของเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องรับรอง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

03

04

05

06