การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "Mental Health and Well being (สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี)"

 

1

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในการเปิดการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "Mental Health and Well being (สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี)" ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จำนวน ๒๐๐ คน โดยมี นาวาอากาศเอก สุริยา  ราชขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และกรรมการเลขานุการคณะดำเนินงานด้านความมั่นคงในชีวิตของกำลังพล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดำเนินการจัดการบรรยาย โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น Introduction of mental health (ความรู้ในเรื่องสุขภาพจิตเบื้องต้น) Stress and stress management (ความเครียดและการจัดการความเครียด) Anger management(การจัดการความโกรธ) Emotional awareness (การรู้ทันสภาวะอารมณ์) โดยมีจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาคลีนิกที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนจ่าอากาศ

2

3

4

5

6

7

 8    9
 10    11
 12    14.jpg