การบรรยายห้วข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

 

2566 01 27 00

          นาวาอากาศเอก เอก ศรลัมภ์ เป็นวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ บรรยายห้วข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนสัมพันธ์ รุ่นที่ ๒/๖๖ จาก จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และการบินแห่งชาติ

2566 01 27 1

2566 01 27 2

2566 01 27 3