ดูงาน ตามโครงการ "การจัดกิจกรรมดูงานศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย"

 

           พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะผู้บังคับบัญชา นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ดูงาน ตามโครงการ "การจัดกิจกรรมดูงานศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย" ณ อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา, วิหารพระมงคลบพิตร, วัดใหญ่ชัยมงคล, วัดพนัญเชิงวรวิหารและวัดหน้าพระเมรุราชิการาม (พระอารามหลวง) และเพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย เกิดจิตสำนึกในความรักชาติ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตและการปฎิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

02

03

04

05


06


07

08