จำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อบปี้)ประจำปี ๒๕๖๖

 

 02

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ข้าราชการ ลูกจ้าง ให้การต้อนรับ คุณ ณฐา  มุขศรี อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ เข้าจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อบปี้)ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องด้วยในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก สมาคมแม่บ้านทหารอากาศร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรียตรินทราบรมราชชนนี จัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อบปี้)เพื่อหารายได้เป็นสาธารณกุศล สมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหาร ตำรวจ พลเรือนและอาสาสมัครที่ได้อุทิศตนปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการป้องกันประเทศชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

03

04

05

06

07

 08    09
 10    11
 12    13
 14    15
 16    01