กิจกรรม Big Cleaning Day

 2565 06 22 01

          พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุง และพัฒนาพื้นทึ่ให้สะอาดเรียบร้อย เสริมสร้างให้การทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กองบัญชาการ ยศ.ทอ.

2565 06 22 02

2565 06 22 03

2565 06 22 04

2565 06 22 05