นทน.วทอ.ฯ รุ่นที่ ๕๖ ดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 001

        นาวาอากาศเอก อัมพร เพ็ชราช รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๖ ดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง ๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมจิตวิทยาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนความร่วมมืออันดีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ และนครราชสีมา เป็นต้น โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

002

003

004

005