พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๑

 2565 05 12 01

          พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ.

2565 05 12 02

2565 05 12 03

2565 05 12 05