พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๙๖

2565 05 03 01

          พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๙๖ เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

2565 05 03 02

2565 05 03 03

2565 05 03 04

2565 05 03 05