พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๙๕

01

         พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๙๕ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

02

03

04