โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอัคคีภัย ยศ.ทอ.

2565 03 02 01

         พลอากาศตรี วิสุทธิ์ สมภักดี  เสธนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอัคคีภัย ยศ.ทอ.เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมหอสมุดกองทัพอากาศ

2565 03 02 02

2565 03 02 03

2565 03 02 04

2565 03 02 05

2565 03 02 06