ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษา การฝึก และอนุศาสนาจารย์ ณ กองบิน ๑

2565 02 04 01 

         พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษา การฝึก และอนุศาสนาจารย์ ณ กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ และคณะให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ บน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

2565 02 04 02

2565 02 04 03

2565 02 04 04

2565 02 04 05

2565 02 04 06