พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๙

         พลอากาศตรี เสน่ห์  บัวชื่น  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๙ เมื่อ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

2562 02 03 01

2562 02 03 02

2562 02 03 03