พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๘๖

          พลอากาศตรี เดชอุดม  คงศรี  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๘๖ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ