ดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก

         พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ระหว่าง ๓ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา มุ่งเน้นการนำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สู่การปฏิบัติในเรื่องระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก