การศึกษาดูงานใน กรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ ๓

          พลอากาศตรี เสน่ห์  บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ นำคณะอาจารย์ และ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ศึกษาดูบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒, ๐๘๓๐ - ๑๓๐๐ ณ อาคารสำนักงานใหญ่  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ