name

ritya

line

ritya 2

line

dm

line

spy

line

tanya

line

segun

line

hw

line

DMJ

line

SK

line

RATTANA

line


โควตาเข้าศึกษา ม1

 

 

แจ้งผู้ปกครองของบุตรกำลังพล ทอ.ที่มีความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.๑ รร.บริเวณรอบดอนเมือง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดำเนินการดังนี้

 

๑.  กรอกข้อมูลตามใบแบบแจ้งความประสงค์ส่งบัตรเข้าศึกษาชั้น ม.๑ ฯ ที่แนบ โดยนำเรียนผู้บังคับบัญชา และขอให้กำลังพลหน่วยตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมข้อมูลส่งให้ ยศ.ทอ.ภายใน ๒๔ ม.ค.๖๕ กรณีข้าราชการที่มีคำสั่ง ทอ.ให้ย้ายเข้าพักอาศัยใน้านพักของทางราชการหรือย้ายเข้ามารับราชการ ณ ที่ตั้งดอนเมืองไม่ถึง ๒ ปี ขอให้แนบคำสั่งดังกล่าวมาด้วย

 

๒.  กรอกข้อมูลและแนบเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านบุตร สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา และใบรับรองผลการเรียนระดับประถมศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประถมศึกษาใน Google form โดยสแกนผ่าน QR Code ในใบแบบแจ้งความประสงค์

 

๓.  เข้ารับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับโควตาที่นั่งศึกษาชั้น ม.๑ ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ก.พ.๖๕, ๑๓๓๐ ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก.(ไม่ต้องนำบุตรมา) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

หมายเหตุ : หน่วยที่ไม่แนบเอกสารในข้อ ๒ ผ่าน QR Code ที่กำหนด และผู้ปกครองไม่มาเข้าประชุมในวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๕ ถือว่าสละสิทธิ์การขอรับโควตาที่นั่งศึกษาชั้น ม.๑ ฯ

 

 

55555  QR Code เข้าไลน์กลุ่ม                             6666 แบบฟอร์มใบแจ้งความประสงค์ 

 

 

--  หนังสือราชการขอให้แจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.๑ รร.บริเวณรอบดอนเมือง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

--  แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.๑ รร.บริเวณรอบดอนเมือง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

--  รายชื่อโรงเรียนบริเวณรอบดอนเมือง และ Link สืบค้นข้อมูล

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

     น.อ.หญิง ปิยะหรรษา  เจริญทรัพย์  นกศ.สบศ.บก.ยศ.ทอ./

     คณะทำงานคัดเลือกบัตรของกำลังพล ทอ.ฯ และ ผช.เลขานุการฯ

     โทร.๒-๓๖๐๘ และ ๐๘ ๑๔๒๖ ๓๕๙๗

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

spacer