name

ritya

line

ritya 2

line

dm

line

spy

line

tanya

line

segun

line

hw

line

DMJ

line

SK

line

RATTANA

line

 

 


โควตาเข้าศึกษา ม1

 

  

ขอเชิญประชุมชี้แจงผู้ปกครองของบุตรกำลังพล ทอ.ที่มีความประสงค์ขอรับโควตาที่นั่งเข้าศึกษาชั้น ม.๑ รร.บริเวณรอบดอนเมือง

 

 

          เพื่อให้การขอรับโควตาที่นั่งศึกษาชั้น ม.๑ รร.บริเวณรอบดอนเมือง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทอ.ที่แจ้งความประสงค์ขอรับโควตาที่นั่งเข้าศึกษาชั้น ม.๑ รร.บริเวณรอบดอนเมือง เข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้ปกครอง เพื่อรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าศึกษาและกำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ก.พ.๖๕, ๑๓๓๐ ผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC) โดยใช้โปรแกรม ZOOM Meeting

 

 

                                                             หมายเหตุ : ZOOM Meeting ID : 988 540 7384

                                                                                             Passcode : 12345

 

 

 

55555  QR Code เข้าไลน์กลุ่ม

 

 

--  หนังสือขอเชิญประชุมชี้แจงผู้ปกครองของบุตรกำลังพล ทอ.ที่มีความประสงค์ขอรับโควตาที่นั่งเข้าศึกษาชั้น ม.๑ รร.บริเวณรอบดอนเมือง 

--  รายชื่อโรงเรียนบริเวณรอบดอนเมือง และ Link สืบค้นข้อมูล

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

     น.อ.หญิง ปิยะหรรษา  เจริญทรัพย์  นกศ.สบศ.บก.ยศ.ทอ./

     คณะทำงานคัดเลือกบัตรของกำลังพล ทอ.ฯ และ ผช.เลขานุการฯ

     โทร.๒-๓๖๐๘ และ ๐๘ ๑๔๒๖ ๓๕๙๗

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------