พิธีวันคล้ายวันสถาปนา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๗๓ ปี

 

 2565 01 07 b01

2565 01 07 b02

 

          พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๗๓ ปี เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ " ฝึกศึกษา พัฒนาคน พัฒนากองทัพ ผ่านแนวคิด Transition Development Environment Teamwork "

 

2565 01 07 b03

2565 01 07 b04

2565 01 07 b06

2565 01 07 b07

2565 01 07 b08

2565 01 07 b09

2565 01 07 b010

2565 01 07 b011

2565 01 07 b012