พิธีมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคคลดีเด่น และหน่วยดำเนินกิจกรรม ๕ ส.ของ ยศ.ทอ.

         

 2565 01 07 a01

2565 01 07 a02

          พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคคลดีเด่น และหน่วยดำเนินกิจกรรม ๕ ส.ของ ยศ.ทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง

2565 01 07 a03

2565 01 07 a04

2565 01 07 a05

2565 01 07 a06

2565 01 07 a07

2565 01 07 a08

2565 01 07 a09

2565 01 07 a010

2565 01 07 a011

2565 01 07 a012

2565 01 07 a0132565 01 07 a014

2565 01 07 a015

 

 

 

spacer