แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

 

Microsoft_Excel-Logo.wine_.png   แบบฟอร์มครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน
microsoft word icon  แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
 microsoft word icon  คำแนะนำ แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
 pngegg 2  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564