การคัดเลือกบุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทอ.เข้าศึกษาชั้น ม.๑ รร.บริเวณรอบดอนเมือง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

 

 banner M1 2567

ไฟล์ตัวเรื่อง ขอให้แจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.๑
รร.บริเวณรอบดอนเมือง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

 

กำลังพลที่มีความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.๑ รร.ต่าง ๆ บริเวณรอบดอนเมือง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ให้ดำเนินการ ดังนี้

          ๑. กรอกข้อมูลตามใบแบบแจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าศึกษาชั้น ม.๑ <ดาวน์โหลดไฟล์>  โดยนำเรียน ผบช. และให้กำลังพลหน่วยตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมข้อมูล ส่งให้ ยศ.ทอ.ภายใน ๑๒ ม.ค.๖๗ กรณีข้าราชการที่มีคำสั่ง ทอ.ให้ย้ายเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการหรือย้ายเข้ามารับราชการ ณ ที่ตั้งดอนเมืองไม่ถึง ๒ ปี ขอให้แนบคำสั่งดังกล่าวมาด้วย

          ๒. กรอกข้อมูลและแนบเอกสาร ใน google form ที่ https://forms.gle/Uwpgcxn1oHyLFDnG7

          ๓. ผู้ปกครองที่แจ้งความประสงค์ เข้ากลุ่มไลน์คัดเลือกเลือกบุตรฯ 

LineM1

          ๔. ผู้ปกครองเข้ารับฟังหลักเกณฑ์การเข้ารับการศึกษาและกำหนดการรับสมัครจากผู้แทน รร. ในวันพุธที่ ๒๑ ก.พ.๖๗, ๑๓๓๐ ผ่านระบบ Zoom โดยรหัสการเข้ากลุ่มจะแจ้งให้ทราบในกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง

สอบถามโดยตรง น.อ.หญิง ศิโรรัตน์ มงคลหมู่ โทร.๒-๓๖๐๘, ๐๘-๖๓๖๘-๙๕๘๙