แบบฟอร์มโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอ.

 

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนธันวาคม 2564