Up

ประกาศราคากลาง

auction

Arrow forward ชื่อโครงการ  ประกาศราคากลางซื้อข้าวสารหอมมะลิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,960,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 พ.ค.65

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการสอบภาควิชาการ
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 ก.พ.65

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างสร้างลานประกอบพิธีและสะพานบริเวณแท่นประดิษฐานรูปหล่อพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ที่ ยศ.ทอ.
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,544,700 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 21 ก.ย.64

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ประจำปี 2565
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 752,580 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 ก.ย.64

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 552,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 ก.ย.64

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างสร้างแท่นประดิษฐานรูปหล่อพระบิดากองทัพอากาศ
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 21 พ.ค.64

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางซื้อข้าวสารชนิด ๕%
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,236,300 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 พ.ค.64

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 552,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 17 ก.ค.63

Arrow forward ชื่อโครงการ จัดซื้อข้าวสารชนิด 5% ขนาดบรรจุกระสอบละไม่ต่ำกว่า 50 กก.จำนวน 2,200 กระสอบ
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,640,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 เม.ย.63

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 552,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ก.ย.62

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 552,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14 ก.ย.61

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ วทอ.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 พ.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 132,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 พ.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ ประกาศราคากลางจัดซื้อข้าวสารชนิด ๕% ขนาดบรรจุกระสอบละไม่ต่ำกว่า ๕๐ กก. จำนวน ๒,๒๐๐ กระสอบ
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,596,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 เม.ย.61

Arrow forward ชื่อโครงการ ซื้อข้าวสาร 
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 118,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 13 มี.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างพิมพ์ปัญหาสอบภาควิชาการ
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.จอ.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 284,620 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 22 ก.พ.61

Arrow forward ชื่อโครงการ ซื้อข้าวสาร
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 118,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 ม.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ วทอ.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 22 ม.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 308,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 4 ม.ค.61

Arrow forward ชื่อโครงการ จ้างขนส่งคนโดยสาร โดยรถยนต์ปรับอากาศขนาดใหญ่
      หน่วยงานเจ้าของโครงการ รร.นอส.ยศ.ทอ.
Arrow forward วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 110,000 บาท
Arrow forward วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 10 ม.ค.61

 
 
Powered by Phoca Download