การสมัครเป็นสมาชิก

      สหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำกัด มี สมาชิก และ สมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ขอได้ตรวจสอบคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      คุณสมบัติของสมาชิก

          1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
          2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
          3. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ สังกัด ยศ.ทอ. หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ 
          4. เป็นสมาชิกแล้วย้ายไปหน่วยอื่น หรือออกจากประจำการแล้วแต่ยังไม่ออกจากสหกรณ์
          5. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
          6. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

     คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
          1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
          2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
          3. เป็นพนักงานราชการ สังกัด ยศ.ทอ.
          4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
          5. เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
          6. มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ / กรอกเอกสารการสมัคร (รับได้ที่สำนักงาน สอ.ยศ.ทอ.หรือ ที่เมนู ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
2. ยื่นเอกสารการสมัครให้เจ้าหน้าที่ ธุรการของสหกรณ์
    2.1 ใบสมัครเป็นสมาชิกของ สอ.ยศ.ทอ.
    2.2 คำรับรองของผู้บังคับบัญชา
    2.3 คำยินยอมของสามี/ภริยา (กรณีมีคู่สมรส)
    2.4 หนังสือเจตนาระบุตัวผู้รับโอนประโยชน์
    2.5 สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด
    2.6 สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)  ... สาขาภายใน กทม.
    2.7 สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
    2.8 สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาบัตรทะเบียนบ้านผู้รับโอนประโยชน์
3. ชำระค่าธรรมเนียม  50.- บาท
4. ผู้สมัครจะต้องถือหุ้นแรกเข้าตามอัตราที่กำหนด หลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการให้เป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วสามารถขอเพิ่มการถือหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 หุ้น (10,000.- บาท)

อัตราการถือหุ้นของสมาชิกแรกเข้า (ราคาหุ้นละ 10.- บาท)

เงินได้รายเดือน ไม่เกิน  7,000.- บาท ถือหุ้น  30  หุ้น  (300.- บาท)
  7,001 – 10,000.- บาท ถือหุ้นไม่เกิน  50  หุ้น  (500.- บาท)
  10,000 – 20,000.- บาท ถือหุ้นไม่เกิน  100  หุ้น  (1,000.- บาท)
  20,000 – 30,000.- บาท ถือหุ้นไม่เกิน  150  หุ้น  (1,500.- บาท)
  30,000.- บาท ขึ้นไป ถือหุ้นไม่เกิน  300  หุ้น  (3,000.- บาท)

 

การขอเพิ่มทุนเรือนหุ้นรายเดือน  สามารถยื่นได้ปีละ 2 รอบ
    - รอบที่ 1  :  ไม่เกิน 7 มีนาคม   เริ่มส่งหักเงินสิ้นเดือนเมษายน
    - รอบที่ 2  :  ไม่เกิน 7 กันยายน  เริ่มส่งหักเงินสิ้นเดือนตุลาคมดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก    
         arrow  ใบสมัครสมาชิก
          arrow ใบสมัครสมาชิกสมทบ